Affaldshåndtering

Private beboere

Der er indrettet et affaldsrum i Centerforeningens træskur ved SuperBrugsen, som skal benyttes til private beboeres affald. Der er opstillet affaldscontainere i affaldsrummet.

Al dagrenovation skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden det smides ud i affaldscontainere. Låget til affaldscontainere skal lukkes efter brugen. Øvrigt affald  skal sorteres og placeres i den del af affaldsrummet, som er beregnet til det, eller i dertil indrettede affaldscontainere, hvis sådanne findes i affaldsrummet.

Foreningens, renovationsfirmaets og Kommunes anvisninger skal altid følges.

Haveaffald og byggeaffald må ikke henstilles i affaldsrummet. Det skal håndteres efter kommunens retningslinjer:

Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted. Det er ikke tilladt at henstille eller henkaste affald på foreningens fællesareal ud over på de områder, der er indrettet til det. Fjerner beboeren ikke affald, herunder byggeaffald, der er blevet anbragt i strid med husordenen, vil affaldet blive bortkørt på beboerens regning.

Alle ejere har fået udleveret nøgle til affaldsrummet. Ved ejerskifte må den nye ejer sikre sig at få nøglen overdraget. Ved bortkomst af nøgler kan nye mod betaling udleveres af bestyrelsen.

Erhvervsdrivende

En erhvervsejer/erhvervslejer skal indgå særskilt aftale med renovatør om affaldshåndtering i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes retningslinjer. Affaldscontainere må ikke placeres på arealet medmindre der er indgået aftale med bestyrelsen om dette. Der vil blive stillet krav om fysisk brandsikring, visuel afskærmning og minimering af lugtgener.

Der er en begrænset plads til affaldscontainere i Centerforeningens træskur ved SuperBrugsen, som eventuelt kan anvises af bestyrelsen. Brugerne af skuret står selv for oprydning og rengøring i skuret.

Erhvervsdrivende med et minimalt behov for fjernelse af affald kan eventuelt slå sig sammen om, affaldshåndtering.

Der må ikke ske oplag af f.eks. byggeaffald på foreningens areal uden aftale med bestyrelsen.